top of page

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ / Šumperk

pexels-cottonbro-studio-3661387.jpg

Čl. 1

Přijímání žádostí o umístění dítěte do DS

 

1. Dítě je do DS přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce dítěte staršího 18 let (dále jen „rodič“).

2. Rodič dítěte, který má zájem využívat službu DS, podává vyplněnou Žádost o umístnění dítěte v dětské skupině LITTLE FAMILY (dále jen „žádost“) na předepsaném formuláři, to osobě odpovědné za přijímání dětí. Žádost je přijímána mailem na adrese info@littlefamily.cz. Přihlášky pro přijetí dítěte jsou přijímány celoročně.

​Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny LITTLE FAMILY. 

3. V Přihlášce dítěte budou uvedeny minimálně následující údaje: 

- jméno a příjmení dítěte

- datum narození dítěte

- zdravotní pojišťovna dítěte

- státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte

- zvláštní omezení či další důležité informace o dítěti 

- plánovaný datum nástupu dítěte do DS

- druh docházky do DS

- informaci o skutečnosti, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováni podrobit pro trvalou kontraindikaci

- jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte

- místo trvalého pobytu zákonných zástupců dítěte

- adresa pro doručování písemností (jeli-odlišná od místa trvalého pobytu)

- telefonické spojení a e-mailová adresa zákonných zástupců dítěte. 

 

4. Podmínky pro přijetí dítěte do DS LITTLE FAMILY:

- do DS jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let

- dítě musí být schopno samostatné chůze, dokáže komunikovat a vyjádřit se a rozumí co je od něj požadováno

- dítě musí být schopno dlouhodobého odloučení od rodičů

- dítě musí být dle vyjádření dětského lékaře zdravotně způsobilé pro přijetí do DS

- dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů vydaných na základě tohoto zákona.)

 

5. Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičů s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů musí být zaměstnán, vykonávat podnikatelskou činnost, studuje nebo je nezaměstnaný a zaměstnání si aktivně hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS. 

 

6. O přijetí dítěte rozhoduje osoba odpovědná za přijímání dětí do DS. 

 

7. O výsledku přijímacího procesu dítěte do DS budou rodiče informováni mailem. 

 

8. Rozhodnutí o přijetí dítěte do DS platí na dobu neurčitou.

 

9. Děti nepřijaté do DS z důvodu plné kapacity se stávají náhradníky. V případě uvolnění místa je toto místo nabídnuto dalšímu dítěti. Dítě může být přijato do DS i v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky.

 

10. V případě, že bude přijato žádostí více, než je kapacita zařízení, budou žádosti a jejich výběr posouzen na základě Hodnotících kritérií (věk dítěte, druh docházky, pořadí přihlášení). Všechny žádosti přijaté do 10.05. příslušného roku budou vyhodnoceny na základě Hodnotících kritérií a o výsledu přijímacího procesu budou zákonní zástupci informování mailem nejpozději do 31.05. příslušného roku. 

Čl. 2

Povinná dokumentace k přijetí dítěte

 

1. Před přijetím dítěte do DS je zákonný zástupce povinen doručit osobě odpovědné za přijímaní dětí v DS následující dokumentaci (předepsané formuláře DS):

- Originál Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

- Originál Monitorovacího listu podpořené osoby

- Originál Potvrzení o postavení na trhu práce

- Originál Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny

- Originál Záznamu o dítěti 2-3 roky nebo 3-6 let

- Originál Záznamu o dítěti 3 - 6 let

- Zmocnění k vyzvedávání dítěte

- Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

2. Předepsané formuláře DS budou zákonným zástupcům zaslány po vyhodnocení přijímacího řízení. A to pouze v případě přijetí dítěte. 

 

3. Přijetí dítěte do DS je odmítnuto, pokud z předložené výše uvedené dokumentace vyplyne, že:

- zákonný zástupce dítěte nebo dítě nesplňují kritéria přijetí

- pokud zákonný zástupce dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

 

4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu zařízení péče do dítě, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Veškeré údaje, které budu sděleny DS, budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS. 

 

Čl. 3

Přijímání děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. DS LITTLE FAMILY je otevřená přijímání dětí se speciálními potřebami. Každé dítě by mělo mít možnost navštěvovat DS bez ohledu na jeho speciální potřeby (zdravotní postižení, odlišné sociokulturní prostředí, odlišným mateřským jazykem či nadání apod.). U dětí se speciálním potřebami budou podporovány jejich přirozené vrstevnické vztahy a celková socializace. Důležité pak bude zohlednit i podporu komunikace a sdílení s rodiči těchto dětí. Děti se speciálními potřebami by měly mít možnost se zúčastnit všech aktivit s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem, limitům a potřebám. 

 

2. Před samotným rozhodnutím o přijetí či nepřijetí dítěte se speciálními potřebami do DS bude realizována společná schůzka zástupců DS a rodičů s dítětem. Úvodní schůzka bude zaměřená na získání informací o speciálních potřebách dítěte od rodičů, tak aby zástupci DS dokázali vyhodnotit specifické potřeby dítěte ve vztahu ke konkrétním opatřením, které by vedly k bezpečnému zapojení dítěte do chodu DS. V případě, že se zástupci DS usnesou na skutečnosti, že práce s dítětem by byla natolik náročná, že by mohla ohrozit chod DS a zásadním způsobem omezit práci s ostatními dětmi, tak se pokusí spolu s rodiči najít další možnosti, za jakých by bylo možné zajistit nástup dítěte do DS např. osobní asistent k dítěti. Hlavní slovo při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte bude mít vedoucí pečující osoba. 

3. Po rozhodnutí o přijetí dítěte se speciálními potřebami do DS bude nastaven, za asistence rodičů, individuální adaptační proces s přihlédnutím na specifické potřeby dítěte. Dále bude doplněn a aktualizován Plán výchovy a péče, který bude reflektovat potřeby dítěte, a to s přihlédnutím na speciální potřeby, individuální přístup a naplňování potřeb dítěte. Vedení DS a pečující osoby budou pravidelně konzultovat vývoj dítěte s rodiči.

 

4. DS může odstoupit od smlouvy či rozhodnout o nepřijetí dítěte se specifickými potřebami v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti DS (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností DS).

 

Čl. 4

Další podmínky pro přijetí dítěte do DS

 

1. Zákonný zástupce je povinen podepsat Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a seznámit se s Provozním řádem DS, Plánem výchovy a péče a Etickým kodexem. 

2. Každému dítěti bude individuálně stanoven Adaptační program, který projedná vedoucí DS s rodiči před nebo při nástupu dítěte do DS. 

Ceník našich služeb Vám rádi poskytneme na vyžádání. 

V Šumperku dne 01.09.2021       

Osoba odpovědná za přijímaní dětí do DS: 

Ing. Alexandra Klusák Snopková, info@littlefamily.cz, +402 777 607 344

 

bottom of page